برش ویژه

متناسب با سلیقه، کسب و کار و مخاطبان خود، برش دلخواه خود را انتخاب کنید.

برش مربع

برش مربع

دولب‌گرد بوم

دولب‌گرد بوم

یک‌ لب‌گرد

یک‌ لب‌گرد

یک لب‌تخت

یک لب‌تخت

دولب گرد

دولب گرد

برش دایره

برش دایره